Evenimente locale:

15 August - Ziua comunei

Este localizată în partea de Nord - Vest a judeţului Călăraşi şi se învecinează la Nord cu judeţul Ialomiţa, la Sud cu Sectorul Agricol Ilfov, la Est cu oraşul Fundulea şi la Vest cu Sectorul Agricol Ilfov.
Legăturile comunei Belciugatele cu teritoriile învecinate se întreţin printr-un sistem rutier compus din:
- DN 3 Bucureşti – Fundulea - Lehliu Gară - Călăraşi, ce traversează zona sudică a teritoriului administrativ al comunei făcând legătura cu reşedinţa judeţului cât şi cu capitala ţării.
- DC 130 face legătura dintre satul de reşedinţă comuna Belciugatele cu DN3.
- DJ 302 leagă satul Măriuţa cu Belciugatele şi face trecerea în partea de Nord a judeţului Ialomiţa.
- DJ 402 drum care traversează satul Măriuţa şi trece prin satul Mataraua, ieşind din judeţul Ialomiţa, iar celălalt capăt face legătura cu satul Gostilele (aparţinând oraşului Fundulea)
- DC 32 drum ce face legătura dintre localităţile Belciugatele, Cojeşti, Hagieşti cu Sectorul Agricol Ilfov.

 

Sigla

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale

Domeniu Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

Contract POSDRU/173/6.1/S/148524

Titlul Proiectului:“Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public“

Anexe:

 

3.  Cerere Plan de afaceri SES

4. Declaratie confidentialitate SES

5. Plan de sustenabilitate

6. Pers fizice Decalaratie cazier fiscal

7. Declaratie conflict interese pers fizice

 

PRIMĂRIA COMUNEI BELCIUGATELE,în calitate de partener în cadrul proiectului „Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public” ID: 148524, anunță demararea procedurii de selecție a asociatului în cadrul structurii de economie socială, ce se va constitui sub formă juridică de Societate Comercială cu Răspundere Limitată.

 

 

Documentația în vederea candidaturii poate fi solicitată de la sediul Primăriei Comunei Belciugatele, din Comuna Belciugatele, județul Călătași, str. Prof. V. Voinescu, nr. 307, camera Registratură – Relații clienți, telefon 0242.643.125 sau poate fi descărcată de pe pagina web:  www.belciugatele.ro

 

Graficul activității:

Nr. crt.

 

Perioada

 

Etapa

 

1.

29 mai–2 iunie

Solicitarea documentelor suport de către candidați,  astfel:

luni ÷ joi, între orele 9:00 ÷ 16:30

      vineri, între orele 9:00÷ 13:30

 

2.

2 - 5 iunie 2015

Depunerea documentației la sediu Primăriei Comunei Belciugatele, din Comuna Belciugatele, județul Călărași, str. Prof. V. Voinescu, nr. 307, camera Registratură – Relații clienți, astfel:

luni ÷ joi, între orele 9:00 ÷ 16:30

      vineri, între orele 9:00÷ 13:30

3.

8 iunie 2015

Jurizarea documentelor depuse de către candidați 

4.

9 iunie 2015

Comunicarea rezultatelor

5.

9-12iunie 2015

Termen  limită pentru depunerea contestațiilor

6.

15 iunie 2015

 Soluționarea contestațiilor

7.

15 iunie 2015

Comunicarea rezultatelor finale pe site-ul  Primăriei

   8.

12 – 18 iunie

Elaborarea actelor statutare și depunerea documentelor la instituțiile abilitate

9.

18 – 22 iunie

Depunerea documentelor la instituțiile abilitate.

 

 

Candidatul, persoană fizică, va depune un dosar ce va cuprinde următoarele documente:

1. Scrisoare de motivație

2. Plan de sustenabilitate al afacerii ( conform modelului) – Anexa 3

3. CV Europass 2015

4. Cazierul judiciar și cazierul fiscal

5. Declarație pe proprie răspundere că nu se găsește într-o situație generatoare de conflicte de interese  – Anexa 4

 

Pentru persoanele juridice se va depune un dosar ce va cuprinde următoarele documente:

1. Scrisoare de motivație,

2. Plan de sustenabilitate al afacerii ( conform modelului) – Anexa 3,

3. Acte statutare / Raport de activitate/ Bilanț contabil aferent anului 2015,

4. Declarație pe propria răspundere că administratorul / reprezentantul legal nu a săvârșit fapte de natură a fi înscrise în cazierul fiscal,

5. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Primărie și Administrație financiară, din care să reiasă că nu sunt înregistrate datorii,

6. Declarație pe proprie răspundere că nu se găsește într-o situație generatoare de conflicte de interese – Anexa 4,

7. Certificatul Constatator eliberat de Registrul Comerțului din care să reiasă că persoana juridică nu se află în procedură de insolvență.

 

 

Notă:  Lipsa oricărei dintre documentele solicitate duce la descalificarea candidatului din procesul de selecție.

 

Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public

                                                                                       POSDRU/173/6.1/S/148524

Beneficiar Oraşul Hîrlău, jud. Iaşi, in parteneriat cu Oracular Piatra Neamţ, jud. Neamţ, Comuna  Erbiceni, jud. Iaşi,

Comuna Aroneanu, jud. Iaşi, Comuna Belciugatele, jud. Călărași, Uniunea Naţionala a administratorilor de spatii locative - Bucureşti

 

 

                                                            

Mai multe articole...

  1. Hotarare privind prelungirea valabilitatii PUG a comunei si a regulamentului aferent