Informatiipublice

LISTA  DOCUMENTE

Nomenclator stradal - 5 februarie 2018

LISTA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

PRIMARIA COMUNEI BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI

CONTACT: STR. PROF. V. VOINESCU, NR. 307, COM.BELCIUGATELE, JUD. CALARASI;

TEL: 0242643125

E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program functionare: L-J : 8.30-13.00; 14.00-17.00

                                       V: 8.30-14.00

PRIMAR: GURLUI MIHAI

VICEPRIMAR : GURLUI GABRIEL

SECRETAR: MIHAI T. ION

ORGANIZARE:

REGISTRU AGRICOL: ANGHEL ADI LILIANA - (consilier)

STARE CIVILA : MIHAI MARIANA- ( referent)

RELATII CU PUBLICUL: ISTRTAE GABRIELA-(referent)

URBANISM: BANU IULICA-(referent)

SEF S.V.S.U.: PIRVU CRISTIAN IONUT

TAXE SI IMPOZITE: ION MARIAN-( REFERENT) SI POSIRCA IOANA – INSPECTOR.

CONTABILITATE: RADUCANU ION GHIOCEL- (consilier contabilitate)

ASISTENTA SOCIALA: PETRISOR ANA- ( referent)

1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului local Belciugatele  şi procesele-verbale ale sedintelor ordinare si extraordinare  ale Consiliului local Belciugatele (hotărârile Consiliului local care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);

2. Minutele dezbaterilor publice;

3. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Belciugatele  (dispozitiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);

4. Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, referatele care stau la baza emiterii / adoptării actelor administrative cu caracter normativ;

5. Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi  Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

6. Componenţa nominala a Consiliului local Belciugatele inclusiv apartenenta politica si a  comisiilor de specialitate;

7. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local, regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare si functionare al serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local, regulamentul de ordine interioară;

8. Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali ;

9. Documente care conţin date statistice la nivelul unitatii administrative teritoriale;

10. Raportul primarului  privind starea economico-sociala si de mediu  a comunei Belciugatele ;

11. Bugetul local de venituri si cheltuieli;

12. Bilantul contabil;

13. Contul de executie bugetara;

14. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii;

15. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;

16. Publicaţiile de căsătorie;

17. Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;

18. Declaraţiile de avere şi interese depuse conform Legii nr. 176/2010;

19. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;

20. Lista imputerniciţilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;

21. Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartizarea locuintelor construite din fonduri ANL/ locuinte sociale;

22. Documentele necesare repartizarii spaţiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea sau concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;

 22. Lista de prioritati la repartizarea locuintelor ANL/sociale;

23. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie ;

24. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de cei care pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);

25. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;

26. Nomenclatorul stradal ;

 27. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;

 28. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, fisa de prezenta a beneficarilor ajutorului social;

 29. Documentaţii privind vanzarea/cumpararea, inchirierea, concesionarea, dare in folosinta gratuita a unor imobile din domeniul public/privat al comunei Belciugatele;

 30. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;

 31. Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 32. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului local,  facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 33. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autorilatile publice din ţara si din strainatate, infratirea cu alte comunitati din strainatate, programul vizitelor  bilaterale;

 34. Lista asociatiilor de proprietari;

 35. Lista certificatelor de producator eliberate;

 36.Lista autorizatiilor de taxi / transport personae

37.Lista societatilor comerciale care functionaza in raza administrative a orasului Tirgu Ocna;

38 Caitele de sarcini care stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice

39.Lista achizitiilor publice,  servicii si lucrari

40. Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul orasului;

41. Documente privind relaţiile cu O.N.G-uri, programe si colaborari;

42. Registrele agricole;