Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că în cadrul Primăriei comunei Belciugatele prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar în scopuri legitime, conform legilor în vigoare, și în funcţie de nivelul de asistenţă socială solicitat, astfel:

-Ce tipuri de date personale sunt prelucrate? Datele personale pe care le prelucram sunt datele de identificare, financiare, demografice sau alte date personale colectate direct sau din alte surse necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice UAT Primăria comunei Belciugatele în interesul comunității, cum ar fi – nume, prenume, CNP, data nașterii, seria și numărul cărții de identitate, adresa, adresa de e-mail, data și locul nașterii, domiciliul, date privind bunurile deținute, etc.

-Cum sunt prelucrate datele cu caracter personal? Prelucrarea datelor cu caracter personal a datelor de identificare ale solicitantului sau beneficiarului dreptului este realizată prin – colectare,- înregistrare,- organizare,- extragere,- consultare,-utilizare,- stocare,- structurare,- transmitere,- restricționare,- ștergere, sau - punerea la dispoziția instituțiilor abilitate de lege, conform prevederilor GDPR.

-Care este scopul prelucrării datelor personale ? Conform atribuțiilor legale ale UAT Primăria comunei Belciugatele, prelucrarea datele cu caracter personal se face în scopul: a) verificării şi stabilirii îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea beneficiilor de asistenţa socială; - b) efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială realizată prin unităţi bancare, în conturi bancare sau, după caz, prin mandat poştal; c) asigurării şi gestionării bazelor naţionale de date; d)-relația cu instituțiile bancare, e)- relații cu furnizori, beneficiari, parteneri, f)- completarea și ținerea la zi a registrului agricol, g)- eliberarea de adeverințe, h)- eliberarea de certificate de stare civilă, i)- întocmire acte de stare civilă, j)- creare de roluri, k)- stabilire, încasare de taxe, impozite, amenzi, l)- Adrese oficiale către Birourile executorilor judecătorești, n)- eliberarea de anexe de succesiune, o)- eliberare atestate de producător, p)- eliberare carnete de comercializare, r)- în vederea îndeplinirii altor obligații legale, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare de organizare și funcționare a UAT

-Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor personale? Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel:  alte primării şi servicii publice de asistenţă socială; - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale; - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; - Inspectoratul teritorial de muncă, - Ministerul Sănătăţii; - Inspectoratele şcolare; - Furnizorii de energie electrică/termică/ gaze naturale; - Casa Naţională de Sănătate şi structurile sale teritoriale, respectiv casele judeţene de sănatate ; - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi ; - Directia pentru evidenta persoanelor şi administrarea bazei de date; - Inspectoratul General pentru Imigrări; - Compania Naţională "Poşta Română" - S.A; - Unităţi bancare;  - Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, Asociații de producători, Consiliul Județean, Direcția Județeană de Staatistică,-Instanțe Judecătorești, Alte instituţii ale statului român abilitate conform legii să prelucreze date cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

-Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele personale? Menționăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, se ia în calcul durata până la încetarea drepturilor de asistenţă socială, iar în cazul altor situații, în funcție de scopul prelucrării datelor, acestea se pot păstra perioade mari de timp, de minim 50 de ani.

-Care sunt drepturile persoanei căreia îi sunt prelucrate datele personale? Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale astfel,

-dreptul de acces la datele prelucrate

-dreptul la ștergerea datelor

-dreptul la rectificarea datelor sau la ștergerea acestora, numai în condițiile legii

-dreptul la restricționarea prelucrării, în condițiile legii

-dreptul la portabilitatea datelor

-dreptul la opoziție

Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat, daca există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau la telefon 0783.103.554,

 PRIMAR                                                            Ofițer responsabil cu

Protecția datelor

Această Notă de informare trebuie sa se regăsească si pe site-ul oficial al primăriei…!!!