NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Raport pe anul 2021

R A P O R T

DE ACTIVITATE

PRIMĂRIA

COMUNEI BELCIUGATELE

Str. Prof.V.Voinescu nr.307, comuna Belciugatele, judetul Calarasi

Tel.0242643125;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   Prezentare generală

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de  interes public și ale normelor de aplicare a legii, Primăria comunei Belciugatele face public următorul Raport de activitate pe anul 2021:

Persoana responsabila cu Legea nr. 544/2001, prin dispozitia primarului este d-na Istrate Gabriela – Petruta.

Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2021 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului com. Belciugatele evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și a dispoziţiilor emise de Primar.

   Misiune

Misiunea Primăriei comunei Belciugatele este de a fi în slujba nevoilor comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional, respectând valori precum: respect față de lege și cetățean, performanță, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială.

Primarul comunei Belciugatele, Viceprimarul comunei Belciugatele, Secretarul general al U.A.T. comuna Belciugatele, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

   

SECRETAR   GENERAL  AL  U.A.T.  COM.  BELCIUGATELE

Misiune și obiective

Ø respectarea prevederilor legale referitoare la procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi și a materialelor către consilieri, întocmirea procesului verbal al şedinţelor Consiliului Local şi redactarea Hotărârilor Consiliului Local;

Ø respectarea termenelor de comunicare a hotărârilor Consiliului Local, Instituției Prefectului a judetului Calarasi, Primarului comunei Belciugatele și direcțiilor/serviciilor interesate;

Ø centralizarea, afişarea pe site şi scanarea hotărârilor;

Ø centralizarea, afişarea pe site şi transmiterea către Agenția Națională de Integritate a declaraţiilor de avere şi declarațiilor de interese ale consilierilor locali.

Modalități de îndeplinire a obiectivelor

Ø  102 de proiecte de hotărâri au fost înregistrate și verificate dacă sunt îndeplinite condițiile legale de procedură privind inițierea și promovarea proiectelor de hotărâri;

Ø  au fost întocmite 25 ordine de zi a ședințelor Consiliului Local Belciugatele, s-a asigurat semnarea acestora în termenul legal;

Ø  au fost anuntați telefonic de 25 ori cei 11 de consilieri locali pentru  ședințele CLB;

Ø  au fost anunțați telefonic consilierii locali pentru ședințele comisiilor de specialitate;

Ø  au fost întocmite 25 procese verbale de afișare a ordinei de zi a ședințelor;

Ø  au fost convocate 25 ședințe ale Consiliului Local al comunei Belciugatele.

Ø  au fost redactate și verificate 25 procese verbale ale ședințelor CLB,

Ø  au fost adoptate 102 de hotărâri ale Consiliului Local  Belciugatele,

Ø  au fost întocmite și transmise către Instituția Prefectului judetul Calarasi 25 adrese de înaintare a hotărârilor adoptate, atașându-se și acestea cu tot materialul anexă;  

Ø  cele 102 de hotărâri adoptate au fost scanate și afișate;

Ø au fost anunțate în mod public 29 proiecte de acte normative, conform Legii nr. 52/2003;

Ø  nu a fost nici o solicitare formulata în baza Legii nr.544/2001;

Ø  au fost întocmite adrese către ANI, transmițându-se declarațiile de avere și de interes ale consilierilor locali, precum și ale  functionarilor publici;

Indicatori de performanță propuși și gradul de realizare al acestora

Ø  relaţiile de susţinere a activităţii între Serviciul Relații Consiliul Local  şi celelalte compartimente pentru asigurarea legalității desfășurării ședințelor consiliului local, a evidenţei hotărârilor şi al păstrării lor – realizat 100%

Ø  respectarea termenelor legale – realizat 100%

Ø  promptitudine și capacitate în comunicare – realizat 100%

Ø  capacitatea de adaptare la modificările legislative – realizat 100%

Ø  îndeplinirea sarcinilor de serviciu – realizat 100%

Propuneri pentru îmbunătățirea activității și influența acesteia asupra activității întregii primării:

Ø  modernizarea metodelor şi instrumentelor de gestiune publică (a mijloacelor umane, tehnice, financiare);

Ø  dezvoltarea colaborării şi cooperării interinstituţionale;

Ø  creşterea gradului de transparenţă şi a accesului la informaţiile de interes public;

Ø  intensificarea colaborării cu societatea civilă, mass-media şi ONG-uri;

Ø  perfecţionarea continuă a personalului instituţiei prin identificarea resurselor financiare necesare realizării acestui scop.

Misiune și obiective:

Ø  efectuarea verificării prealabile a îndeplinirii condițiilor legale în vederea avizării de legalitate de către secretarul general al U.A.T. com. Belciugatele a dispozițiilor Primarului comunei Belciugatele;

Ø  comunicarea în termenul legal a dispozițiilor Primarului comunei Belciugatele către Instituția Prefectului judetul Calarasi;

Ø  comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate a dispozițiilor Primarului comunei Belciuagatele

Ø  efectuarea verificării prealabile a documentațiilor de urbanism în vederea semnării de către secretarul general al U.A.T. com.Belciugatele;

Ø  efectuarea verificării prealabile a documentelor care stau la baza sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale;

Modalități de îndeplinire a obiectivelor:

Ø  au fost verificate prealabil avizării de legalitate de către secretarul general al U.A.T. com.Belciugatele un număr de 146 de dispoziții;

Ø  au fost întocmite adrese de înaintare tuturor dispozițiilor primarului către Instiuția Prefectului judetul Calarasi.

Ø  au fost verificate 40 de documentații și întocmite, respectiv eliberate, un număr de 33 de Sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24);

Indicatori de performanță propuși și gradul de realizare al acestora

Ø  relaţiile de susţinere a activităţii compartimentelor pentru asigurarea legalității dispozițiilor emise de primar – realizat 100%

Ø  respectarea termenelor legale – realizat 100%

Ø  promptitudine și capacitate în comunicare - realizat 100%

Ø  capacitatea de adaptare la modificările legislative – realizat 100%

Ø  îndeplinirea sarcinilor de serviciu – realizat 100 %

Propuneri pentru îmbunătățirea activității și influența acesteia asupra activității înteregii primării:

Ø  modernizarea metodelor şi instrumentelor de gestiune publică (a mijloacelor umane, tehnice, financiare);

Ø  perfecţionarea continuă a personalului instituţiei prin identificarea resurselor financiare necesare realizării acestui scop.

Ø  dezvoltarea colaborării şi cooperării interinstituţionale;

§     asigurarea materialelor (PC, copiatoare, fax-uri) necesare tipăririi listelor electorale permanente și a copiilor de pe listele electorale permanente în vederea predării acestora la președinții/locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare pe perioda desfășurării proceselor electorale;

§     asigurarea periodic a mentenanței echipamentelor IT existente la nivelul compartimentului pentru realizarea obiectivelor instituției;

§     creșterea gradului de transparență și a accesului la informațiile de interes public.

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL

Prezentarea  generală a Compartimentului Registru Agricol

Registru Agricol reprezintă:

-        Un document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodăriei agricole fară personalitate juridică, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren  necultivate, ogoarelor, suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale cu domiciliul în localitate, și/ sau în proprietatea unităţilor cu personalitate juridică, care au ca activitate pe raza localităţii, utilajele, instalaţiile pentru agricultură și silvicultură, mijloace  de transport cu tracţiune animală și mecanică existente la începutul anului.

Misiune și Obiective

-Coordonarea, verificarea și răspunderea de modul de completare și ţinere la zi a Registrului Agricol;

-Înscrierea datelor în Registrul Agricol pe suport hîrtie și în format electronic, completarea, ţinerea la zi și centralizarea datelor din Registrul Agricol, de către persoanele cărora, prin dispoziţie a primarului, le revine această atribuţie;

-Eliberarea Atestatului de Producător care constituie actul doveditor al provenienţei produselor agroalimentare pe baza căruia acestea pot fi comercializate în pieţe, tîrguri, oboare sau în alte locuri stabilite de consiliile locale;

-Raportarea  datelor  centralizate  din  registrul  agricol la termenele prevăzute de lege către Direcţia de Statistică Calarasi;

Modalităţi de îndeplinire a obiectivelor

- Ţinerea la zi și centralizarea datelor din Registrul Agricol;

- Deplasarea pe teren şi verificarea situaţiilor la faţa locului de către  persoanele împuternicite cu  completatea  registrului  agricol;

- Invitarea la  primărie  a  persoanelor  fizice  care  au  obligaţia  să efectueze  declaraţiile  pentru  înscrierea  datelor în  registrul  agricol;

- Actualizarea datelor înscrise în Registru Agricol în format electronic.

Indicatori de performanţă propuși și gradul de realizare al acestora

- Respectarea termenelor legale-realizate în proporţie de 100%;

- Promptitudine și capacitate în comunicare-realizate în proporţie de 100%;

- Îndeplinirea sarcinilor de serviciu-realizate în proporţie de 100%.

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii și influenţa acesteia asupra activităţii întregii primării

- Participarea personalului serviciului la cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale;

- Achiziţionarea în timp util a noilor documente, respectiv a atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare, potrivit noilor reglementări prevăzute de Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, modificata prin Legea nr. 170/2017.

              

  Compartimentul Relatii cu publicul

                   Misiune si obiective

      Misiunea Serviciului Consiliere și Îndrumare este de a crea o comunicare bazată pe principiile transparenței, corectitudinii și imparțialității între instituție și cetățean, într-o manieră legală, profesională, eficientă și echitabilă.

       Obiectivele Serviciului Consiliere și Îndrumare sunt:

-      creșterea încrederii cetățenilor în actul administrației publice locale

-      asigurarea și facilitarea accesului la informațiile de interes public

-      comunicarea cât mai promptă și eficientă cu cetățenii

-      reducerea fluctuației de personal

Modalități de îndeplinire a obiectivelor

a)      Participare periodică la simpozioane, colocvii, cursuri de perfecționare în domeniul relațiilor publice și comunicării precum și perfecționarea constantă a activității prin propuneri, sugestii menite să rentabilizeze fluxul operațional;

b)      Realizarea unor programe interne de instruire în vederea îmbunătățirii și creșterii calității actului de comunicare între Primăria comunei Belciugatele și cetățeni;

c)      Punerea la dispoziție și facilitarea accesului la materiale informative cu privire la activitatea istituției

d)      Evidența și urmărirea termenelor de raspuns la petiții și solicitări de informații de interes public prin realizarea de rapoarte și informări periodice;

e)      Proactivitate prin realizarea unor previziuni în baza analizei petițiilor din lunile similare ale anilor precedenți și preîntâmpinarea situațiilor temporare de criză;

f)       Participare săptămânală la organizarea și desfășurarea audiențelor domnului primar în vederea realizării unei bune comunicări înainte, în timpul și după audiențe;

Indicatori de performanță propuși și grad de realizare a acestora

a).Număr de adrese înregistrate in registrul de intrare /iesire 9317;

Ținta: 100%

Realizări: 100%

-        Birou Relații cu Publicul

În anul 2021, au fost înregistrate 9317 și soluționate in proportie de 100%.

                   PROIECTE IN CURS DE REALIZARE:

1.     ,, Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa in coumna Belciugatele, judetul Calarasi”

-        Valoarea de investitie=5.317.298,81 lei

-        Finantare PNDL II= 5.010.900,49 lei

-        Cofinantare = 306.398,32 lei

2.     ,,Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Belciugatele, judetul Calarasi”

-        Valoare investitie= 555.741,10 lei

-        Finantare PNDL II= 530.103,91 lei

-        Cofinantare= 25.637,19 lei

3.     ,, Realizare si dotare gradinita cu program prelungit in comuna Belciugatele, judetul Calarasi”

-        Valoare investitie= 5.759.878,27  lei

-        Finantare PNDL II= 5. 475.594,12 lei

-        Cofinantare = 284.284,15 lei

           

Pe parcursul anului 2021 persoana desemnata cu Securitate şi Sănătate în Muncă d-na Petrisor Ana a inițiat și desfășurat următoarele activități :

·       actualizarea Planului de prevenire şi protecţie pe linie s.s.m.

·       actualizarea instrucţiunilor ssm la nivelul instituţiei

·       organizare controale suplimentare pe parcursul anului

·       verificarea instruirilor periodice;

·       efectuarea instruirilor la angajare și întocmirea fișelor individuale  de securitate și sănătate în muncă;

Obiective:

Ø  Asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor Primăriei comunei Belciugatele pentru buna desfăşurare a activităţii şi diminuarea factorilor de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională existenţi în sistemul de muncă

Ø  Aplicarea cu prioritate a măsurilor de protecţie colectivă şi de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale ;

Ø  Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice

Obiectivele s-au atins in proportie de 95%

COMPARTIMENTUL COTABILITATE SI  IMPOZITE SI TAXE LOCALE

(Serviciul Buget, Serviciul Execuție Bugetară, Serviciul Spații Comerciale, Biroul Analiză Economică, Biroul Urmărire Contracte, Serviciul Financiar, Serviciul C.F.P. și Serviciul Contabilitate)

Comartimentul taxe si impozite este serviciul care asigură formarea, administrarea, angajarea, utilizarea şi evidenţa resurselor materiale şi financiare ale Primariei comunei Belciugatele.

Asigură finanţarea activităţilor  primăriei, a aparatului de specialitate al Primarului comunei Belciugatele a serviciilor publice de interes local, a lucrărilor de investiţii publice, întocmirea şi execuţia bugetului general al Primarie comunei Belciugatele;

Misiune

             Compartimentul contabilitate, are misiunea  elaborării bugetului Primăriei comunei Belciuagtele, pe baze fundamentate economic, legal şi utilizarea acestuia ca instrument eficient de management, de mobilizare şi utilizare raţională a resurselor astfel încât acesta să răspundă nevoilor comunităţii, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, acordarea vizei de control financiar preventiv pe  angajamentele legale şi pe documentele prevăzute de O.M.F.P. nr. 1792/2002  privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei, organizarea contabilităţii cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială, reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, a drepturilor şi obligaţiilor instituţiei, precum şi a mişcărilor şi modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetului, patrimoniul aflat în administrare, precum şi pentru întocmirea contului general anual de executie a bugetului, urmărirea sistemelor de management a calităţii servicilor etc.    

            Obiective

            Obiectiv strategic: creşterea rolului economic şi social al Primăriei comunei Belciuagtele.

Principalele obiective specifice ale Primăriei comunei Belciuagtele au fost următoarele:

-        A urmarit ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local care i-au fost încredinţate;

-        A urmarit permanent realizarea bugetului local stabilind masurile necesare şi solutiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare si executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.

-        A verificat periodic încasarea veniturilor şi încadrarea cheltuielilor în creditele aprobate prin bugetul local şi a informat conducerea instituţiei despre cele constatate;

-        A condus evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevazute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate din bugetul local şi din bugetul unităţilor autofinanţate, defalcate pe capitole, subcapitole, articole, aliniate;

-        A urmarit încadrarea cheltuielilor în limita prevederilor din bugetul local pentru cheltuielile proprii şi pentru unităţile autofinanţate;

-        A urmarit încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate alocate ordonatorilor terţiari de credite;

-        A întocmit lunar comunicarile de deschidere de credite către trezorerie pentru toate conturile de cheltuieli şi notele justificative şi de fundamentare ale sumelor utilizate pentru diverse cheltuieli;

-        A organizat şi condus întreaga evidenţă contabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-        A urmarit constituirea garantiilor materiale pentru persoanele care gestionează valori materiale si banesti, a tinut evidenta garantiilor materiale ale gestionarilor institutiei publice, a intocmit notele contabile privind garantiile materiale;

-        A ţinut evidenta fondurilor speciale, respectiv a proiectelor cu finantare externa nerambursabila pe fiecare sursa de venit;

-        A aplicat standardele de control intern-managerial conform Ordinului nr. 400/2015 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice

-        0 lei depăşire credite bugetare aprobate;

-        Acordarea vizei de control financiar preventiv în max 3 zile lucrătoare;

-        Reflectarea valorică corectă a tuturor acţiunilor ce se desfăşoară la nivel de Primărie, de direcţii şi servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local;

-        Evidenţa obligaţiilor terţilor;

Modalităţi de îndeplinire a obiectivelor

-        A verificat, analizat şi centralizat pe parcursul anului fundamentarea şi propunerile de buget şi de rectificare;

-        A propus spre aprobare Consiliului Local, contul anual de execuţie a bugetului Primarie comunei Belciugatele pe anul 2021;

-        Trimestrial sau după caz lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activităţii prin efectuarea deschiderilor de credite;

-        A întocmit situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale la termenele stabilite de Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice;

-        A urmărit prezentarea unei situaţii corecte a patrimoniului aflat în administrare şi a efectuat înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului general aprobat;

-        A urmărit ca plăţile efectuate să se încadreze în creditele bugetare aprobate;

-        Lunar, a calculat şi evidenţiat în contabilitate drepturile salariale ale angajaţilor Primăriei şi ale viramentelor aferente;

-        Lunar a întocmit situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

-        A evidenţiat înregistrarile în contabilitate şi a întocmit rapoartele financiare pentru proiectele finantate din fonduri europene;

-        A exercitat funcţia de Controlul Financiar Preventiv Propriu, asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public;

-        A asigurat buna gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.

Pe parcursul anului 2021 nu au fost înregistrate plăţi restante şi arierate.

  Compartiment Urbanism

Misiune şi Obiective

-        întocmirea şi emiterea Certificatului de Urbanism, Autorizaţiei de Construire/ Desfiinţare, Avizului de Urbanism, în baza documentaţiei depuse, transmiterea spre analiză/semnãturi şi emiterea documentului în termen de 30 zile de la data de înregistrare a solicitãrii;

-        emiterea rãspunsurilor la sesizãri cu încadrare în termenul legal;

-        întocmirea şi emiterea avizului Primarie comunei Belciugatele, în baza documentaţiei depuse, transmiterea spre analiză/semnãturi şi eliberarea documentului în termen de 5 zile de la data de înregistrare a solicitãrii;

Obiectivele compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sunt urmãtoarele:

1.     Emiterea Certificatului de Urbanism, Autorizaţiei de Construire/ Desfiinţare, Avizului de Urbanism,

2.     Emiterea rãspunsurilor la sesizãri,

3.     Emiterea Avizului Primarului comunei Belciugatele,

4.     modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţii publice pe baza strategiilor de dezvoltare.

Modalitãţi de îndeplinire a obiectivelor

-        modalitãţile de îndeplinire a obiectivelor 1-4 sunt stabilite prin procedurile aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare,

Indicatori de performanţã

  1. Emiterea Certificatului de Urbanism, Autorizaţiei de Construire/ Desfiinţare, Avizului de Urbanism, în termen de 30 zile de la data de înregistrare a solicitãrii;
  2. Emiterea rãspunsurilor la sesizãri, în termen de 30 zile de la data de înregistrare a solicitãrii;
  3. Emiterea Avizului Primarului comunei Belciugatele în termen de 5 zile de la data de înregistrare a solicitãrii;

Informaţii suplimentare

În anul 2021 a fost eliberate urmãtoarele documente:

-        32 autorizaţii de construire/ desfiinţare,

-          98 certificate de urbanism,

-          13  procese verbale de recepţie la terminarea lucrãrilor,

Compartimentul Asistenta sociala

Obiectivele:

·       efectuarea anchetelor sociale la solicitarea persoanelor juridice;

·       efectuarea anchetelor sociale în cazul persoanelor vârstnice conform Legii nr.17/2000.;

·       acte de dispoziţie cu privire la bunuri ce aparţin minorilor sau persoanelor puse sub interdicţie;

·       acte de dispoziţie cu privire la numirea tutorilor sau curatorilor pentru persoanele puse sub interdicție sau în curs de a fi puse sub interdicție;

·       acte de dispoziţie cu privire la acordarea descărcărilor de gestiune privind dările de seamă date de tutori sau curatori cu privire la modul de îngrijire a persoanelor ocrotite, precum şi modul de administrare a bunurilor şi veniturilor acestora;

·       redactarea referatelor de anchetă socială și a dispozițiilor;

·       asigurarea  comunicării referatelor de anchetă socială către instituțiile solicitante;

·       asigurarea  comunicării actelor de dispoziție către instanțele judecătorești;

·       activităţi privind rezolvarea în termen şi cu respectarea prevederilor legale a solicitărilor adresate Serviciului Autoritate Tutelară.

Modalitati de indeplinire a obiectivelor

-        Initierea, coordonarea si aplicare masurilor de prevenire si combaterea a situatiilor de marginalizare si excluziune sociala in care se pot afla anumite familii/personae singure din comuna Belciugatele;

-        Informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populatiei privind  beneficiile sociale la nivelul comunei Belciugatele;

-        In vederea indeplinirii conditiilor de acordare a ajutorului social, beneficiarii de ajutor social au fost verificati periodic la domiciliu prin efectuarea de anchete sociale;

-        Stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia pentru familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile stabilite de lege s-a facut prin dispozitia primarului;

-        In anul 2021 beneficiari de ajutor social au efectuat actiuni de interes local in conformitate cu planul anual aprobat prin Hotararea  Consiliului Local al comunei Belciugatele;

-        In scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familiile defavorizate si al cresterii accesului la educatie a acestora, in cursul anului 2021, in temeiul Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

-        In anul 2021 au fost acordate  ajutoare de incalzire pentru 63 de familii;

-        S-au efectuat 270 anchete sociale;

-        S-au depus 15 de cereri pentru acordarea alocatiilor de stat , care s-au solutionat favorabil;

-        S-au depus 10 cereri ICC( indemnizatie crestere copil pana la doi ani ) solutionate favorabil;

-        S-au depus 10 cereri pentru acordarea stimulentului de insertie  rezolvate favorabil;

-        In prezent avem un numar de 25 de dosare  ASF si 14 dosare VMG.

      PRIMAR,                                                                       SECRETAR  GENERAL,

MIHAI GURLUI                                                                      jr. MIHAI T. ION

Intocmit,

Ref.Istrate Gabriela-Petruta

@2022

Meniu